اشتراک گذاری
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (اتاق جلسات)

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (اتاق جلسات)

پروژه: ساختمان سرمایه گذاری oiic
تاریخ: 1394/11/17
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی خاص)
وضعیت: ساخته شده
محل پروژه: شهرک غرب

 

Info

مشاهده پروژه