اشتراک گذاری
جایگاه سوخت رسانی

جایگاه سوخت رسانی

پروژه: جایگاه سوخت رسانی
تاریخ: 1393/06/24
کارفرما: وزارت نفت – شرکت نفتا
وضعیت:طراحی شده
محل پروژه: تهران

شرح پروژه:

جایگاه سوخت در معابر را میتوان به عنوان طراحی مبلمان شهری و یا حتی یک امان شهری معرفی کرد.

دقت در چگونگی طراحی برای شاخص شدن بنا و همچنین استفاده از انرژی های نو در نحوه عملکرد آن یک اصل مهم در خلق ایده این پروژه بوده است.

 

Info