اشتراک گذاری
شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (لابی)

شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (لابی)

پروژه:  ساختمان سرمایه گذاری oiic
تاریخ: 1394/11/17
کارفرما: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی خاص)
وضعیت: ساخته شده
محل پروژه: شهرک غرب

شرح پروژه:

توجه به ماهیت شرکت که همانا فعالیت در زمینه نفت و مشتقات آن می باشد، یکی از راهکارهای مهم برای خلق ایده و پیشبرد آن است.

به همین جهت روند طراحی برای این پروژه استفاده از نانو کربن های نفتی بوده به گونه ایی که شکل هندسی این ذرات اساس و پایه طراحی قرار گرفته است.

 

Info

مشاهده پروژه