اشتراک گذاری
مجتمع اداری (آقای فیض محمدی)

مجتمع اداری (آقای فیض محمدی)

پروژه: مجتمع اداری
تاریخ: 1396/05/14
کارفرما: آقای فیض محمدی
وضعیت: ساخته شده
محل پروژه: یوسف آباد – میدان سلماس

شرح پروژه:

ایده اولیه و اصلی برای طراحی این پروژه بهرگیری از عناصر اداری، لوازم و ضروریات کاری میباشد.

به نحوی که پرونده و زونکن های اداری شالوده طراحی قرار گرفت.

المان های عمودی که از سمت چپ پوسته شروع می شود نماد فلدر های ایستاده است که در امتداد سیر حرکتی نما به نحوی زیبا و با استفاده از طراحی اصیل ایرانی از حالت ایستاده خارج و به سکون میرسد.

 

Info

مشاهده پروژه