اشتراک گذاری
شرکت مشاور (شرکت مهندسی و مشاور پیشگامان سازه)

شرکت مشاور (شرکت مهندسی و مشاور پیشگامان سازه)

پروژه: شرکت مشاور
تاریخ: 1397/06/21
کارفرما: شرکت مهندسی و مشاور پیشگامان سازه
وضعیت: ساخته شده
محل پروژه: میدان فاطمی

شرح پروژه

یکی از نکات قابل تامل در این پروژه، کمبود فضای کاری جهت تطبیق با نحوه عملکرد شرکت بود که منجرب به تخریب برخی از دیوارهای اصلی شرکت شد.

 

Info

مشاهده پروژه